strasho pindzur strasho pindzur

Членови на Училишен одбор

 

Училишниот одбор во нашето училиште е составен од

девет членови и тоа:

тројца претставници од редот на наставниците и

стручните соработници:

• Стефка Саздовска - претседател

• Весна Петровска

Кире Крстевски

тројца претставници од редот на родителите на

учениците:

• Диме Крстев

• Благица Тодорова Коцева

• Цветанка Шеќерова

двајца претставници од основачот:

Соња Тончевска Костова

Горан Пановски

еден претставник од Влада - Весна Костадинова

 

Останати содржини